'വെളക്കണ്ണൻ പാറയിൽ നിന്ന് പ്രിയയുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം' നിലമ്പൂർ ബിപിസി എം മനോജ്‌കുമാറിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു..