അക്കാദമിക സംവാദങ്ങളുമായി സംസ്ഥാനത്തെങ്ങും ഏകദിന അധ്യാപക കൂട്ടായ്മകൾ ; കോട്ടൺ ഹിൽ സ്കൂളിൽ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി ഉദ്‌ഘാടനം നിർവഹിച്ചു.