കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിൽ കുട്ടികളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ള കാലം മന്ത്രി.ജി ആർ അനിൽ