പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം കുട്ടികളുടെ ദേശീയ കാലാവസ്ഥ കോൺക്ലേവ് 2023 സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.