'പൊതുവിദ്യാഭ്യാസരംഗം അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലാക്കാൻ കർമ്മ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കും മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി.