ഭിന്നശേഷി കുട്ടികൾക്കായി സമഗ്ര ശിക്ഷയുടെ തെറാപ്പി കേന്ദ്രം ആരംഭിച്ചു