ഓണച്ചങ്ങാതിക്ക് ഓണസമ്മാനങ്ങളും ആശംസകളുമായി കൂട്ടുകാരെത്തി