ഭാവനകൾക്ക് നിറം നൽകി "നിറക്കൂട്ട് " ചിത്രരചനാ ക്യാമ്പ് സമാപിച്ചു.