അക്കാദമിക മികവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി എസ് ആർ ജി കൺവീനർമാർക്കുള്ള ശാക്തീകരണ ശില്പശാല സമാപിച്ചു.