' ഓട്ടിസം പ്രൈഡ് ഡേയിൽ അവർ വാനമ്പാടിക്കൊപ്പം അഭിമാനത്തോടെ ഒത്തുകൂടി.. '