എസ് എം വി സ്കൂളിൽ പെൺകുട്ടികളുടെ പ്രവേശനോത്സവം 'ഒപ്പം - 2023' മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു