കോഴിക്കോട് സൗത്ത് യു ആർ സി ക്ക് പുതിയ ഇരുനില മന്ദിരം