'പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പുത്തൻ പഠനാനുഭവങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ അധ്യാപക സംഗമങ്ങൾ ഉപകരിക്കും ; മന്ത്രി. വി. ശിവൻകുട്ടി