' വായന വിസ്മയം -അധ്യാപക സമൂഹത്തിന്റെ സാനിധ്യം വായനശാലകൾക്ക് പുതിയ ദിശ ബോധം കൈവരുത്തും ' മന്ത്രി. വി.ശിവൻകുട്ടി