കുറ്റിച്ചൽ പഞ്ചായത്തിൽ 'സേവാസ് ' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു.