സ്കൂള്‍ ബഹുത്ത് അച്ചാ ഹേ ; പ്രവേശനോത്സവ ദിനത്തിൽ ആവേശമായി അതിഥിത്തൊഴിലാളികളുടെ മക്കളും