പാഠം ഒന്നേ.. വർണ്ണ കുടകകൾ നിരന്നു.. നവാദ്ധ്യായം കുറിക്കാൻ കുരുന്നുകൾ പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിലേക്ക്