മഴ മാറി നിന്നു. കളിചിരികളും കുസൃതികളുമായി പൊതുവിദ്യാലയ നന്മയിലേക്ക് കുരുന്നുകളെത്തി..