സമഗ്ര ശിക്ഷ -സ്റ്റാർസ് പദ്ധതികളിലൂടെ 1031.92 കോടിയുടെ അക്കാദമിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കും: മന്ത്രി.വി. ശിവൻകുട്ടി