പ്രാദേശിക പ്രതിഭാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം- മികവാർന്ന രീതിയിൽ