ഭാരമില്ലാത്ത സ്കൂൾ യാത്രയ്ക്കായി ഹൈഡ്രജൻ ബാഗുകളുമായ് കുട്ടി ഗവേഷകർ