വയൽ കാറ്റേറ്റ്.. കറ്റമെയ്ത്.. കുത്തരി പായസം നുകർന്ന് കുരുന്നുകൾ..