ചരിത്രമുറങ്ങുന്ന കരിവള്ളൂർ നാട്ടിലെ പാദമുദ്രകൾ തേടി കുട്ടിക്കൂട്ടം.