സ്കഫ്‌ഫോൾഡ് പദ്ധതിക്ക് കേന്ദ്രസർവകലാശാലയുടെ കൈത്താങ്ങ്