ആരോഗ്യ കായിക വിദ്യാഭ്യാസം ;കപ്പാസിറ്റി ബിൽഡിംഗ് - ജില്ലാതല അധ്യാപക പരിശീലനം നടന്നു