സ്കൂൾ പാഠ്യ പദ്ധതി പരിഷ്കരണത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അഭിപ്രായത്തിന് വലിയ വിലയുണ്ട് മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി