സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കലാധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം പൂർത്തിയായി