കനിവിന്റെ മാതൃകയായി ആറ്റിങ്ങൽ ബി.ആർ.സിയിലെ സ്പെഷ്യൽ എഡ്യുക്കേറ്റർ നിമ്യ ടീച്ചർ