11, 12 ക്ലാസുകളിലെ സിലബസ് ലഘൂകരണം:ഭരണഘടനാമൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപിടിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി