ലഹരിക്കെതിരെ പടയൊരുക്കവുമായി വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ്,അധ്യാപകർക്കുള്ള പരിശീലനം ഇടുക്കി ജില്ല