പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് - സമഗ്ര ശിക്ഷ കേരളയുടെ നിശ്ചല ദൃശ്യം ശ്രദ്ധേയമായി.