മൗലികതയുടെ രചനാതാളവുമായി കണ്ണൂരിൻറെ കുഞ്ഞെഴുത്തുകൾ..