സമഗ്ര ശിക്ഷാ കേരളം സംഘടിപ്പിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണം മന്ത്രി. വി. ശിവൻകുട്ടി വൃക്ഷ തൈ നട്ട് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.