തലസ്ഥാന ജില്ലയിലെ എല്ലാ പ്രീ-പ്രൈമറി ക്ലാസ് മുറികളിലും പ്രവർത്തനമൂലകൾ ഒരുങ്ങി.