ഡിജിറ്റൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ അക്കാദമിക് പ്രവർത്തനങ്ങൾ